Srovnání CASE nástrojů

Copyright © leden 2001   Martin Přikryl, Jaromír Drozd, Tomáš Holcman, Petr Králíček, Jiří Máca, Miroslav Matuška a Aleš Rychter
  Rational Rose 2000 Select Enterprise Power Designer Oracle Designer Case studio XTG Data Modeller ERwin Paradigm Plus
Poslední verze Rational Rose 2000 7.5 7.5 6i 2.3.3 2.2.8 3.5.2 3.7
Tvůrce Rational Software Corp. Princeton Softtech, Inc. Sybase Oracle RKSoft XTG Computer Associates Computer Associates
www.rational.com www.princeton softech.com www.sybase.com www.oracle.com www.rksoft.cz www.xtg.cz www.cai.com www.cai.com
Distributoři Unicorn, a.s. LBMS Sybase ČR Oracle Czech RKSoft XTG Computer Associates CZ/SK Computer Associates CZ
www.unicorn.cz www.lbms.cz www.sybase.cz www.oracle.cz www.rksoft.cz www.xtg.cz www.cai.com/ offices/ czechslovak www.cai.com/ office/ czechslovak
Firemní metodika Rational Unified Process CA Process Continuum SASE, podporovaná systémem šablon Custom Development Method Není Není IE, IDEF1X, DM (vše jen pro datové modelování) Catalysis
Integrace s nástrojem pro modelování bussiness procesů Integrace s Rational RequisitePro. Provázání v oblasti UseCase modelů. FirstStep, bez přenosu dat Integrace s ProcessAnalyst. Je možno přetransformovat DFD do konceptuálního datového modelu. Podporuje procesní modelování v Process Diag. Není Není BPwin, velmi úzká integrace BPwin - data lze přenášet oběma směry. Pro globální a informační plánování se používá ADvisor
Podporované objektové diagramy Use Case d., Class d., Iteraction d., Statechart d., Activity d., Component d., Deployment d. Use Case d., Class d., Object collaboration d., State transition d., Sequence d., Use Case d., Class d., Iteraction d., Statechart d., Activity d., Component d., Deployment d., Sequence d.(podpora diagramů závisí na zakoupených modulech) Nepodporuje Nepodporuje Nepodporuje Nepodporuje Pro firemní metodiku Catalist podporuje: Concept Map, Type Diagram, Collaboration Diagram, Scenario Diagram, State Chart Diagram, Package Diagram
Podporované diagramy jiné než objektové Pouze objektové Process Hierarchy d., Process Thread d., Table Relationships d., General graphics d., Text Diag. Konceptual data model, Physical data model (podpora diagramů závisí na zakoupených modulech) Process diagram,ER d., Dataflow d., Function hierarchy d., Matrix d. ER Diag.,Dataflow d. ER Diag. ER Diag.  
Základní SW WinNT/95/98Unix (Solaris, HP-UX, SGI IRIX, AIX, Digital UNIX a Dje) WinNT/95/98 WinNT/95/98 WinNT/95/98 WinNT/95/98 WinNT/95/98 WinNT/95/98 WinNT/95/98
SRBD, ve kterém je uložena repozitory Firemní Objektové repozitory SOFTLAB Jakákoliv databáze s ODBC ovladačem Oracle Firemní Firemní Podporované DB servery Object store (Object Design Inc.)
HW nároky (Procesor, paměť RAM, Hard disk) Pentium,min 32 MB RAM (doporučeno 64 MB), 100MB HDD (200 MB) 120 MHz, 32 MB RAM, 100 MB HDD (pro klienta) Pentium, 32 MB RAM, 60 MB HDD 90 Mhz, 30 MB RAM, 1 GB HDD Pentium, 16 MB RAM, 2 MB HDD 1 MB HDD Intel 486, 32 MB RAM, (128 MB pro Informix) 60 MB HDD 32 MB RAM, 200 MB HDD
Podporované metody a techniky
ER diagram, nebo objektový diagram v libovolné notaci, s možností vyjadřovat alespoň kardinalitu a parcialitu vztahů mezi objekty, generalizace/ specializace, výlučnosti vztahů, externí identifikaci entit. Datové modelován se provádí pomocí objektů (jsou to specifické objektové modely), jejich podrobností úroveň a provázání je obdobné jeko u klasických objektových modelů, stejně tak evidence dat je stejná jako u objektových modelů (nikoliv jako u klasických ERD), pro kvalitní datové projektování je vhotné mít nainstalovánu podporu konkrétního DB stroje (standardně je dodávána podpora pro Oracle). Podporuje objektový model a zároveň ERA model pro ukládání stavů objektů do relační databáze. Obsahuje nástrojem pro objektový model, konceptuální, fyzický datový model. Pro konceptuální model nabízí notaci Chen, pro fyzický model klasickou notaci, Crow nebo CODASYL notaci. Podporuje převod fyzického modelu na konceptuální a naopak. Analogicky nabízí převod objektového modelu na konceptuální datový model a naopak. Podporuje ER diagram na fyzické úrovni. Podporuje ER diagram na fyzické úrovni v klasické notaci. Kontroluje konzistenci s Dataflow diagramem na základě jednoduché podmínky, že entity odpovídají datastorům. Podporuje konceptuální a fyzický ER diagram. Nabízí převod prvků mezi oběma modely. Nabízí konceptuální a fyzické modelování. Využívá metodik IE (Information engeneering), IDEF1X (Integration Definition for Information), DM (Dimensional modeling).Nabízí převod prvků mezi oběma modely. Podporuje objektový diagram
Evidence dat (podpora trigrerů, procedur, a pohledů) a nastavení práv na DB objekty (tabulky, atributy). Návrh distribuovaných a fragmentovaných databází. Jako přizpůsobení objektového modelu. Podporuje evidenci trigerů a nsatvení práv na tabulky. Podporuje evidenci trigerů. Podporuje evidenci trigerů, procedur a pohledů;Nastavení práv na tabulky a atributy. Podporuje evidenci trigerů. Nepodporuje Podporuje evidenci trigerů, procedur a pohledů. Návrh distribuovaných a fragmentovaných databází umožňuje s podporou doplňku ModelMart. (fragmentované databáze pouze pro Informix). Jako přizpůsobení objektového modelu.
Generování datového modelu z objektového modelu a reverse- eng. Datový model se vyjadřuje prostřednictvím objektového modelu. Ano, ale ne již ne naopak. Ano včetně reverse- engeneeringu. Generuje konceptuální datový model. Nepodporuje Nepodporuje Generuje kód do Visual Basicu. Nepodporuje
Vytváření prototypových řešení navrhovaného systému především pro potřebu analýzy uživatelských požadavků Nepodporuje Lze pomocí Visual Basicu. Uživatelské rozhraní (např. obrazovky již zmíněného Visual Basicu) je provázáno se sekvenčními diagramy a Use Case diagramy (znázorňujícími typové činnosti). Lze sledovat chování systému - "process debugging", a to ještě před programováním. Nepodporuje, pouze v provázaném produktu PowerBuilder. Nepodporuje, pouze v provázaném produktu Oracle Designer. Nepodporuje Nepodporuje Nepodporuje Klasický prototyping (sekvence obrazovek) není v dostupných paradigmatech možný.
Implementační kritéria
Generování kódu do jazyků/ vývojových prostředí VC++, Java, Visual Basic, Corba IDL,COM, ActiveX, DLL C++, Java - Forte, Visual Basic, Corba IDL,Delphi Produkt je provázán s Power Builderem, dále generuje kód v jazyce Java Produkt je provázán s Oracle Developer 2000, dále generuje v jazycích C++, Visual Basic Nepodporuje Nepodporuje Nepodporuje Power Builder, VC++, Java - Forte, Visual Basic, Delphi, Dynamic HTML, Corba IDL, COM, Cobol, PowerScript, Smalltalk, Ada
Reverse engeneering z jazyků/ vývojových prostředí Podporuje reverse engeneering do stejných prostředí jako generování. Podporuje reverse engeneering do stejných prostředí jako generování. Java source code, Java byte code, Java archivs, a kód z PowerBuildru převede na objektový model. Podporuje, z prostředí Oracle Developer. Nepodporuje Nepodporuje Nepodporuje Podporuje reverse engeneering do stejných prostředí jako generování.
Generování scriptů do SŘBD MS SQL Server, Oracle, Sybase, Rdb, Ansi92, Watcom, podpora ostatních databází po instalaci příslušného dll plug-in MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, DB/2, Ansi92 MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, DB/2, MVS, Rdb, Ansi92, XML, Interbase, celkem 32 SŘBD MS SQL Server, Oracle, Sybase, DB/2, MVS, Rdb, Ansi92 MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, Interbase, Ingress, Paradox MS SQL Server, Oracle, Sybase, MySQL, Centura SQL Base MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, DB/2, Rdb, Interbase, Progress, Ingress, ODBC a velký výběr desktopových databází MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, DB/2, Ansi92,GemStone, UniSQL, Persistence, Jasmine, Versant, Object Store, Objectivity
Reverse engeneering ze z skriptů pro SŘBD Z databáze Oracle 8 Scheme vytvoří objektový model viz generování viz generování viz generování Jako generování, ale vyjma Informixu Viz generování. viz generování. Nepodporuje reverse engeneering.
Přímý přístup do SŘBD Podle nainstalovaných modůlů, (standartně Oracle DB). Nepodporuje Podporuje Přímý přístup do Oracle DB Nativní přístup do Interbase MS SQL a do oracle pouze pro reverse engeneering. Přes ODBC Podporuje pro vybrané druhy. Nepodporuje
Dokumentace
Možnost dostatečné šíře služeb integrovaného systému pro tvorbu dokumentace (kombinace grafických a formátovaných výstupů s volným textem Dokumentace je generována dle standardní šablony ve formátu MS Word. Uživatel může ovlivnit cca 10 parametrů a vybrat část projektu, pro který je dekumentace generována.Možnost rekonfigurace CASE prostředku podle specifických potřeb. Ve vygenerované dokumentaci kombinuje select grafické (diagramy) a textové prvky. Nad dokumentací jsou povoleny tyto operace: update (k zajištění konzistence mezi dokumentací a modelem), insert, delete, heading. Je možné měnit šablonu dokumentace. Je vestavěn generátor do MS Word s možností úpravy. Obsah i rozsah dokumentace je volitelný (vyjmenovat diagramy či části diagramů). Vygenerovaný dokument lze doplňovat o poznámky, které při změně modelu zůstanou zachovány. Lze volit co bude součástí dokumentace. Dokumentační matriky definují strukturu dokumentace - které diagramy, popisy začlenit a v jakém výstupním formátu je generovat. Je možno generovat více různých typů dokumentace i na různých úrovních systému. Možnost generování reportů prvků, vlastností, položek pro jakoukoli úroveň projektu. Šablony dokumentace je možno navrhovat v nástrojích Developer 2000 a Solutron Publisher 2000. RTF, HTML Pouze generování HTML dokumentace a jejího prohlížení v externím. Zahrnuje jednoduchý report generator. Kromě exportu repozitory do HTML umožňuje generování "reportů" o jednotlivých modelech do wordovského docu.
Verzování
Vytváření verzí modelovaného systému s možností návratu k libovolné předchozí verzi. Možnost tvorby či použití komparačních dotazů nad alespoň dvěmi různými verzemi Základní integrované ovládání verzování umožňuje pouze práci s celou Control unit. Úplnou podporu verzování mohou zajistit externí produkty Rational ClearCase a Microsoft Visual Source Safe. Podporuje Je mozno verzovat i ve vice liniich. Ruzne verze se daji porovnat, nebo z jedne verze doplnit do druhé. Je mozno verzovat i ve vice liniich.Ruzne verze se daji porovnat, nebo z jedne verze doplnit do druhé. Podporuje Nepodporuje Podporuje Podporuje
Možnost vytváření verzí částí systému (např. diagramů, entit apod.) Vytváření verzí diagramů lze pomocí MS Visual Source Safe. (Rational ClearCase netestován) Nelze, verze je možné vytvářet pouze na úrovni celého projektu. Je možné provádět verze až na úroveň objektů modelu. Verzování je možné ve více liniích. Verzovani je umozneno u vsech prvku repositrory. Jen celého projektu. Ne Ne Je možné pomocí Configuration Managementu.
Podpora týmové práce
Definování uživatelských skupin a možnost přidělit jednotlivým skupinám práva (aktualizace, vkládání, pouze čtení) na úrovni jednotlivých prvků repozitory, tj. nejen na úrovni systému, ale i jednotlivých diagramů, funkcí, atd. Práva (čtení/zápis) se nastavují pro celou Control unit. Nelze, práva je možné přidělit pouze na úrovni celého projektu a to Read, Read-Write a None. Práva mohou být uživatelům přidělována na projekty modely a části modelů. Práce s částmi modelů se provádí stažením na klienta a poté vrácením zpět do repozitory. Repozitory se dá rozdělit na pracovní prostory, ke kterým s přidělují práva jednotlivým uživatelům. Ne Ne Podporuje Práva mohou být přidělována na úrovni tříd a metatříd.
Možnost rekonfigurace CASE prostředku podle specifických potřeb
Možnost modifikace a doplnění charakteristik objektů v repozitory Různé předdefinované typy objektů jsou součástí šablon (umožňují modelování pro specifické implementační prostředí, např. Oracle 8), které mohou být vytvářeny i třetími stranami (podpora pro jejich vytváření není součástí produktu Rational Rose 2000). Možnosti práce s externí repozitory (nutno využít externí: např. Microsoft Repozitory) nebylo testováno (je dáno možnostmi externí repozitory ne produktu Rartional Rose). Lze definovat nové vlastnosti pro každý prvek (standardně jsou určeny popis, atributy,..), nastavit jejich parametry (Full, ReadOnly, Hidden - private, public) a výchozí hodnotu (default). U konkrétního prvku je možné nastavit vlastnosti v položce properties. Editor definičních polí umožňuje modifikovat všechny prvky, včetně přidání nových atributů. Objekty v repozitory mají uživatelské atributy. Ne Ne Ne Nástroj nabízí několik předdefinovaných paradigmat (UML, Rumbaugh, Catalysis ...), které definují objekty v repozitory. Lze vytvořit si vlastní paradigma.
Možnost doplnění vlastních algoritmů manipulujících s metadaty Aplikace podporuje skriptování ve vlastním jazyce Rational Rose Scripting Language (skripty jsou vytvářeny a spouštěny v aplikaci Rational Rose) ale i OLE Automation (tzn. s modely lze pracovat i prostřednictvím jiných jazyků např. Visual Basic) Lze s využitím OLE Automation, kde lze vytvářet programy nad prvky repozitory. K Metaworks Repozitory je možno přistupovat přes veřejné API podobně jako to dělá Power Designer. Metaworks repozitory je OLE serverem. Pomocí produktu Oracle Developer, nebo prostřednictvím API repozitory. Standard COM Ne Nelze Souvisí se zvoleným paradigmatem - viz předcházející kritérium.
Ekonomické charakteristiky
Odhadní cena Rational Rose Enterprise Edition 2000 Win NL cca 194 000 Kč; Win FL cca 341 000 Kč (pozn. NL = Node locked Licence, FL = Floating Licence). 130 000 Kč na stanici. Cena sestavy PowerDesigner Object Architekt je 270 000 Kč na uživatele. Sestava umožňuje objektové a datové modelování včetně fyzického návrhu databáze, modul ModelMart pro správu repozitory je také zahrnut. $5995 na vývojáře. 5 000 Kč (1 500 Kč za každou další licenci) Jedna licence 3000 Kč, neomezená multilicence 10 000 Kč. Pro první rok $4190, následující roky $695 za rok V závislosti na počtu licencí (při nákupu jen jedné licence $7700).
Možnosti CASE repozitory a její dostupnost
Možnosti importu (exportu) dat do (z) repozitory z (do) jiných prostředí Model je možno a importovat exportovat do Microsoft Repozitory (vždy pouze celý model) a Visual Component Manager 98 (importovat je možno i část modelu, jednotlivé elementy). K exportu a importu je třeba mít nainstalovaný Repozitory Add-In Nelze, jedinou možností je kopírovat diagramy přes clipboard. Ano, prostřednictvím API Power Designeru a nebo rozhranním na MS Repozitory. Je možné importovat datový model z ERwinu a objektový model z Rational Rose. Ne, pouze v ramci Oraclu. Ne Lze importovat (exportovat) z (do) textové podoby. Repozitory lze také importovat z jiných modelů. Erwin umožňuje export repozitory do programu Paradigm Plus. Dále je zde možnost aplikace Microsoft repozitory, exportu/imporu z Bpwinu a Designeru 2000. Možnost improtu (exportu) z (do) několika prostředí: např. CASE Data Interchange Format (.cdf), Microsoft Repozitory, ERwin, Web, Intranet ... Exportní a importní skripty mohou být editovány nebo mohou být dopisovány nové filtry.
Možnost autorizace prováděných zásahů do repozitory s plným využitím všech možností ochran dat autorem či privilegovaným pracovníkem Celý projekt je ukládán do souboru (případně více souborů). V případě týmové práce a rozdělení oprávnění jsou vytvářeny (definuje vedoucí projektu) speciální soubory (Control units) pro jednotlivé týmy a uživatele. Tyto jednotky jsou pak synchronizovány do hlavního souboru. Možné definovat pouze na úrovni celého projektu pro skupiny nebo uživatele. Nelze definovat práva na úrovni diagramu. Repozitory spravuje samostatný nástroj Metawoks Repozitory. Na úrovni Oracle databáze. Ne Ne S pomocí software ModelMart ano. Možnost používání tzv. workgroups, prováděné změny mohou být logovány podle přihlášeného uživatele.
Import datového/ objektového modelu Nepodporuje Datový model ERwin ERX. Objektový model z Rational Rose a datový ERwin ERX. Nepodporuje Možnost importu, exportu repozitory (jen ve firemním formátu). Nepodporuje ERwin ERX, Bpwin, Designer 2000, MS Repozitory Datový model ERwin ERX