Návrh na informační systém společnosti Papír Antonín s.r.o.

Copyright © leden 1999   Martin Přikryl

Obsah

 1. Popis předmětného sociálně ekonomického systému
  1. Základní charakteristika
  2. Organizační struktura
  3. Pracovníci organizačních jednotek
  4. Funkce organizačních jednotek
  5. Ekonomická charakteristika
 2. SWOT analýza
  1. Interní SWOT faktory
  2. Externí SWOT faktory
 3. Vymezení části systému, popis současného stavu, problémy současného stavu vymezené části
  1. Vymezení části systému
  2. Současný stav hardware
  3. Současný stav software
  4. Současný stav počítačové sítě
  5. Vyžití výpočetní techniky v útvaru skladování
  6. Informační funkce útvaru skladování
  7. Problémy současného stavu
 4. Cíle a nástin řešení
  1. Cíle řešení
  2. Kontextový diagram předmětné oblasti
  3. Procesní pohled
  4. Datový pohled
  5. Vazba datového a procesního modelu

Popis předmětného sociálně ekonomického systému

Základní charakteristika

Název společnosti:
Papír Antonín s.r.o
Sídlo společnosti:
Novodvorská 740, Praha 4, 140 00
IČO:
56341958
Telefon:
02/472 66 05

Zakladatelem společnosti je Antonín Vodrhánek s bydlištěm v Praze 4, Písnická 650, 142 00. Společnost byla založena 24. května 1995. Za společnost jedná statutární orgán, kterým je jednatel Antonín Vodrhánek.

Předmětem činnosti společnosti je skladování a distribuce papírenského zboží. Společnost vlastní sklad v místě svého sídla a několik nákladních automobilů značky Ford, k distribuci svého zboží.

Organizační struktura

Stav organizační struktury společnosti ke dni 11. listopadu 1998
Stav organizační struktury společnosti ke dni 11. listopadu 1998 (2 kB)

Jedná se o malou společnost, tomu odpovídají pouze dvě úrovně řízení a malý počet organizačních jednotek. Stejně tak i počet pracovníků.

Vedenímajitel
Útvar skladování4 pracovníci
Útvar přepravy4 pracovníci
Ekonomický útvar2 pracovníci
Celkem11 osob

Dle potřeby najímá společnost dočasné pracovníky (brigádníky) a to zejména do útvaru skladování, vyjímečně i do útvaru přepravy. Všechny organizační jednotky působí v sídle podniku.

Pracovníci organizačních jednotek

Útvar skladování
V tomto útvaru celkově pracují čtyři pracovníci. Z toho dva jsou skladníci, z nichž jeden má oprávnění k řízení skladovacích vozidel. Třetím pracovníkem se stará o skladovou evidenci. Čtvrtý pracovník se stará o chod počítačové sítě celé společnosti.
Útvar přepravy
V tomto útvaru pracují čtyři pracovníci. Dva z toho jsou řidiči. Každý z nich má přiděleno jedno vozidlo a jednoho závozníka.
Ekonomický útvar
Tento útvar je nejmenší, jsou zde zaměstnáni pouze dva pracovníci. Jsou to dva účetní.

Funkce organizačních jednotek

Funkce každé organizační jednotky se dají rozdělit na dvě obecné skupiny:

 1. Předávání informací vedení a meziútvarová komunikace.
 2. Ostatní činnosti.
Vedení
 1. Pro Útvar skladování: Předává seznam nových dodavatelů a druhů zboží. Pro Útvar přepravy: Požadavek na dovezení zboží od dodavatele nebo na distribuci zboží k odběratelům. Pro Ekonomický útvar: Informace o finančních změnách.
 2. Vlastní vedení podniku.
Útvar skladování:
 1. Pro Vedení: Informace o stavu zboží. Pro Ekonomický útvar: Skladová evidence a přehled nákladů.
 2. Podrobnější rozbor viz dále. (Skladování jsem si zvolil jako předmětnou oblast)
Útvar přepravy
 1. Pro Vedení: Potvrzení o provedení požadovaných přeprav zboží. Pro Útvar skladování: Předání informací o zboží dopraveném od dodavatele. Pro Ekonomický útvar: Podklady pro výpočet nákladů (počet ujetých kilometrů, náklady na údržbu vozidel).
 2. Přeprava zboží od dodavatelů a distribuce zboží odběratelům. Údržba vozidel.
Ekonomický útvar
 1. Pro Vedení: Informace o finanční situaci, předání daňových přiznání. Pro Útvar skladování: Požadavek na předání skladové evidence.
 2. Vedení účetnictví podniku. Tvorba daňových přiznání. Tvorba cen.

Ekonomická charakteristika

Majitel Antonín Vodrhánek vložil do společnosti vklad ve výši 1650 tis. Kč. Jeho vklad byl již 100% splacen. Základní jmění společnosti činí tedy 1650 tis. Kč.

Rozvaha společnosti Papír Antonín s.r.o.
k 31.12.1998 (v tis. Kč)
Fixní aktiva Vlastní pasiva
Hmotná dl. aktiva1250 Vlastní kapitál1650
Budovy980 Nerozdělený zisk354
Ostatní270 Cizí pasiva
Oprávky-145 Úvěr u KB1660
Oběžná aktiva Dodavatelé434
Zboží2578 Zaměstnanci90
Odběratelé478 Přijaté zálohy27
Běžný účet120 Daně  120
Peníze54   
Σ Aktiv4335 Σ Pasiv4335

Zisky společnosti sice v průběhu posledních tří let klesají, ale společnost stále vykazuje vysoký obrat:

Výsledovka společnosti Papír Antonín s.r.o.
za rok 1998 (v tis. Kč)
Náklady   Výnosy  
Nákupní cena zboží  4567 Tržby    7372
Odpisy    256       
Mzdové náklady  1512       
Náklady na mot. vozidla  524       
Elektrická energie  121       
Ostatní    136       
Zisk    256       
Σ Nákladů  7372 Σ Výnosů  7372

SWOT analýza

Interní SWOT faktory

SWOT faktorPříčina  Navrhovaná akce
OK (0 kB) Spolehlivý vozový park Nedávno zakoupená kvalitní vozidla V budoucnu nakupovat vozidla od stejného dodavatele/stejné značky. Pečlivou údržbou vozidel zajistit dlouhou životnost.
OK (0 kB) Nízké náklady na údržbu vozidel Zkušení a opatrní řidiči Speciální prémie pro řidiče, za určité období bez nehod.
KO (0 kB) Omezená doba skladování zboží Nevyhovující skladiště Zajistit lepší skladovací prostory, příp. zrekonstruovat a dovybavit stávající.
KO (0 kB) Nepravidelné objednávky Málo stálých zákazníků Nabídnutí slev pro pravidelné objednávky, případně jiných výhod (informace o nových druzích zboží...)
OK (0 kB) Vybavenost výpočetní technikou Předpoklad majitele o možném využití pro řízení společnosti. Zajištění aktuálnosti stávajícího hardwarového a softwarového vybavení.
KO (0 kB) Nevyužití vlastní výpočetní techniky Neznalost používání a možností využití. Zjištění možností využití vlastní výpočetní techniky. Zaškolení pracovníků společnosti.
OK (0 kB) Dobrá informovanost o ekonomickém stavu společnosti Dobře navržený systém předávaní informací mezi vedením a ekonomickým útvarem Udržení dosavadního stavu systému a rozšíření i na ostatní útvary společnosti, s možností využití výpočetní techniky.
OK (0 kB) Dobrá vybavenost skladovací technikou Kvalitní výběr při nákupu Zachovat stávající kvalitu i kvantitu.
KO (0 kB) Špatné pracovní podmínky Nevyhovující skladiště Viz. Omezená doba skladování zboží
OK (0 kB) Dobrá struktura zaměstnanců Kvalitní výběrová řízení v minulosti Udržet si kvalifikované pracovníky.
KO (0 kB) Dlouhá doba odezvy na objednávku Špatný proces vyřizování objednávek Zlepšení procesu vyřizování objednávek, využití výpočetní techniky.

Externí SWOT faktory

SWOT faktorPříčina  Navrhovaná akce
OK (0 kB) Nízké nákupní ceny Výhodná smlouva s dodavatelem Pokračovat se spolupráci se stávajícím dodavatelem.
KO (0 kB) Vysoké náklady na pohonné hmoty Vysoká cena na trhu Pečlivou evidencí a eliminací nadbytečných jízd snížit spotřebu pohonných hmot.
KO (0 kB)Pokles zisků a obratu Špatná ekonomická situace státu Snížení nákladů a získání nových zákazníků (rozesílání ceníků, objednání reklamy, prezentace prostřednictvím Internetu). Možnost dodatečného zisku umístněním reklamy na svých vozidlech.
KO (0 kB) Růst nákladů na pracovní sílu Všeobecné vyšší mzdové požadavky Omezení počtu pracovníků. Tato možnost je ve všech třech útvarů společnosti, zejména pak v útvaru skladování.

Vymezení části systému, popis současného stavu, problémy současného stavu vymezené části

Vymezení části systému

Pro podrobný popis jsem si vybral Útvar skladování, jeho funkce jsou již zmíněny v kapitole funkce organizačních jednotek. Před tím, než provedu podrobnou analýzu tohoto útvaru, zmíním se o celkovém stavu využití výpočetní techniky ve společnosti.

Současný stav hardware

Počty a rozdělení počítačů

V průběhu roku 1998 bylo vedením společnosti zakoupeno několik osobních počítačů (PC) u společnosti Vikomt CZ. Na jejich základě byla vytvořena lokální počítačová síť. Tyto počítače byly následovně rozděleny mezi jednotlivé útvary společnosti:

Vedení    1
Útvar skladování  3
Útvar přepravy  1
Ekonomický útvar  2
Celkem    7

Správa počítačové sítě byla svěřena útvaru skladování, protože její pracovníci měli největší zkušenosti v tomto oboru. Navíc byl zaměstnán správce počítačové sítě, který je podřízen útvaru skladování.

Ve společnosti jsou nyní využívány takovéto počítače:

Monsoon Attacus Plus  4
Monsoon Attacus  2
Compaq Armada 15XX  1

Popis používaných počítačů

Monsoon Attacus Plus: procesor Intel Celeron A 300 Mhz, 128 kb cache, 32 MB DIMM SDRAM, 2.1 GB HD, CD-ROM 32x
Monsoon Attacus: procesor Intel Pentium II 200 Mhz, 512 kb cache, 32 MB DIMM SDRAM, 3.2 GB HD, CD-ROM 32x
Compaq Armada 15XX: notebook, procesor Intel Pentium 233 Mhz MMX, 16 MB, 2.1 GB HD, CD-ROM 20x

Současný stav software

Využití software

Právě ve stavu software spočívají nízké možnosti využití výpočetní techniky ve této společnosti. Je zde využíván pouze základní běžný software a většina pracovníků není proškolena ani v jeho využívání. Z toho vyplývá velmi "primitivní" využití výpočetní techniky.

Nainstalovaný legální software:

OS Windows 95 (OEM)všechny počítače
MS Word 97 (OEM)všechny počítače
balík MS Officeútvar skladování
balík MS Office Professional1 počítač v útvaru skladování
balík 602proPC Standardvedení společnosti

Z tohoto software je běžnými pracovníky využíván zejména MS Word, zkušenější uživatelé využívají i MS Excel (pouze útvar skladování). Využití těchto prostředků je pouze na velmi jednoduché úrovni, společnost nemá např. ani definovanou jednotnou hlavičku korespondence a pod.

Současný stav počítačové sítě

Počítačová síť ve společnosti je typu Ethernet a využívá strukturovanou kabeláž. Přípojná místa do sítě byla zavedena do všech prostor společnosti, tedy i tam kde v současnosti nejsou žádné osobní počítače.

Síť je obsluhována jedním serverem Compaq Server Pro Liant 1600 (procesor Pentium 400 Mhz, 256 MB DIMM, 9.1 GB SCSI-3 HD)

Společnost je napojena na Internet prostřednictvím služby Internet On-Line společnosti SPT Telecom a využívá služeb World Wide Web, E-mail a dalších.

Vyžití výpočetní techniky v útvaru skladování

Několik let po založení společnosti nebyla výpočetní technika vůbec využívána. V roce 1997 byly zakoupeny první počítače, které nebyly zapojeny do sítě. Jeden z nich byl využíván v útvaru skladování pro vedení skladové evidence. Využívali se různé tabulkové kalkulátory, nakonec i program MS Excel. Teprve po přijetí správce počítačové sítě byl na jeho návrh zakoupena 1 licence programu MS Access a vedení skladové evidence v současnosti probíhá v tomto produktu.

Útvar skladování nezískává žádné informace, ať již z ostatních útvarů, z vedení nebo z okolí podniku, prostředky výpočetní techniky. Veškerá komunikace probíhá papírovými formuláři a pod.

Informační funkce útvaru skladování

Z informačního hlediska má útvar skladování následující funkce:

 1. Vedení informací o stavu zboží na skladě. To znamená jejich příjem, uchování a zpracování.
 2. Předávání zpracovaných informací o zboží vedení, ostatním útvarům podniku a okolí podniku.
 3. Využití informací pro efektivní vedení skladování.

Problémy současného stavu

Základní problémy současného stavu využití výpočetní techniky a informačních systémů ve společnosti:

Špatný způsob zprávy dat o zboží

Údaje o zboží jsou sice uchovávány v elektronické podobě, ale není využito možností z toho vyplývajících (elektronické a automatické zpracování těchto dat). Samotný způsob uchování není příliš efektivní (špatné využití možností softwaru).

Špatná komunikace

Nejsou využity možnosti výpočetní techniky při předávání dat mezi útvarem skladování a ostatními útvary, vedením a okolím podniku. To prodlužuje dobu odezvy na objednávky. Zároveň se zvyšuje možnost chyb při několikanásobném přepisování informací. S tím souvisí vyšší nároky na množství pracovní síly související s vedením účetnictví a evidence.

Dlouhá doba vyřizování požadavků

Souvisí s předcházejícími dvěma problémy. Dále je tento problém způsoben poměrně často stávající se situací, kdy si odběratel objedná zboží, které není na skladě.

Cíle a nástin řešení

Cíle řešení

 1. Vytvořit efektivnější systém záznamu, uchování a zpracování dat o skladovaném zboží, o jeho přesunech, prodeji a dodání. Dále pak o případných reklamacích a pod.
 2. V maximální možné míře při vytváření tohoto systému využít již zakoupeného software.
 3. Umožnit převod již zaznamenaných dat do nového systému, kde jich bude možno využít jako základu pro různé analýzy, případně pro zpětné zpracování.
 4. Navrhnout co nejjednodušší a nejefektivnější systém výměny informací mezi útvarem skladování a ostatními útvary podniku, vedením a okolím podniku. Zapojit tento systém v co největší možné míře do systému podle bodu 1.
 5. Navrhnout systém automatické kontroly docházejících zásob zboží na skladě a případného upozornění zodpovědných pracovníků na tuto skutečnost.
 6. Pomoci ve vyškolení pracovníků a tím zajistit efektivní využití navrženého systému.

Kontextový diagram předmětné oblasti

Kontextový diagram předmětné oblasti (4 kB)

Procesní pohled

Hierarchie funkcí předmětné oblasti

Hierarchie funkcí předmětné oblasti (10 kB)

DFD (Data Flow Diagram) předmětné oblasti

DFD (Data Flow Diagram) předmětné oblasti (8 kB)

Datový pohled

ERD (Entity Relationship Diagram) předmětné oblasti

ERD (Entity Relationship Diagram) předmětné oblasti (5 kB)

Atributy datových entit

Skladová evidence
klíč. atr.Číslo skladové evidence
atributy  Datum  
Řádek skladové evidence
klíč. atr.Číslo skladové evidence
Číslo řádku
atributy  Číslo skladové karty
Zboží na skladě (skladová karta)
klíč. atr.Číslo řádku objednávky dodavateli
atributy  Zbývající množství
Místo uskladnění
Druh zboží
klíč. atr.Kód zboží
atributy  Název zboží
Jednotka množství
Dodávané zboží
klíč. atr.Kód zboží
IČO dodavatele
atributy  Cena za jednotku množství
Kvalita  
Dodavatel  
klíč. atr.IČO dodavatele
atributy  Jméno společnosti
Právní forma společnosti
Adresa  
Telefonní číslo
Kontaktní osoba
Číslo účtu
Objednávka dodavateli
klíč. atr.Číslo objednávky dodavateli
atributy  IČO dodavatele
Datum vystavení
Vyřízena?  
Řádek objednávky dodavateli
klíč. atr.Číslo objednávky dodavateli
Řádek objednávky
atributy  Kód zboží
Množství  
Reklamace  
klíč. atr.Číslo reklamace
atributy  Číslo objednávky dodavateli
Řádek objednávky
Důvod reklamace
Odeslána?  
Přijata?  
Objednávka odběratele
klíč. atr.Číslo objednávky odběratele
atributy  IČO odběratele
Datum přijetí
Vyřízena?  
Řádek objednávky dodavatele
klíč. atr.Číslo objednávky odběratele
Řádek odběratele
atributy  Kód zboží
Množství  
Odběratel  
klíč. atr.IČO odběratele
atributy   Jméno společnosti
Právní forma společnosti
Adresa  
Telefonní číslo
Kontaktní osoba
Číslo účtu

Vazba datového a procesního modelu

Vazba datového a procesního modelu (13 kB)