Srovnání oficiálních Internetových stránek světových metropolí

Copyright © leden 2001   Martin Přikryl a Gabriela Hanzlová

Obsah

 1. Anotace
 2. Úvod - cíle studie
 3. Postup práce
  1. Výběr měst
  2. Oficiální stránky
  3. Stanovení srovnávacích kritérií
  4. Závěrečné hodnocení
 4. Obecné charakteristiky stránek jednotlivých měst
  1. Úvodní poznámka
  2. Amsterdam
  3. Lyon
  4. Orlando
  5. Oslo
  6. Paříž
  7. Stockholm
  8. Turín
  9. Varšava
 5. Srovnání měst dle stanovených kritérii
  1. Jazykové verze
  2. Druhy nabízených informací
  3. Odkazy na jiné stránky
  4. On-line služby
  5. Plán města
  6. Vyhledavač
  7. Možnost kontaktu
  8. Grafický vzhled
 6. Technické zajištění
  1. Použité technologie
  2. Správa stránek
 7. Konečné hodnocení
 8. Shrnutí
 9. Summary
  1. The work
  2. Provided information and interesting ideas
 10. Závěr

Anotace

Práce se zaměřuje na vzájemné srovnání oficiálních Internetových stránek světových metropolí. Jsou v ní popsány a zhodnoceny stránky sedmi evropských a jednoho amerického města. Města jsou dále ohodnocena podle osmi vybraných kritérií, s jejichž pomocí jsou jednotlivé stránky porovnány a jsou nalezena nejlepší v praxi již realizovaná řešení. Pro větší přehlednost jsou získané informace uspořádány do srovnávací tabulky, přiděleny body a určeno konečné pořadí. Závěrem je uvedeno stručné shrnutí současných trendů, které se v této oblasti prosazují.

Úvod - cíle studie

Při hledání vhodného způsobu prezentace hlavního města Prahy na Internetu je jedním z nezbytných kroků nalezení inspirace a poučení se z chyb již existujících řešení pro ostatní světové metropole. A právě tento krok je předmětem a zároveň hlavním cílem naší práce. V rámci naplnění tohoto cíle chceme zjistit, jaké informace jsou běžně na stránkách dostupné, nalézt zajímavé a podnětné nápady a současně ty, jichž by se tvůrci pražských stránek měli vyvarovat.

Ve snaze o dosažení daných cílů jsme vybrali několik měst, která považujeme alespoň v nějakém ohledu za srovnatelná s Prahou. Abychom se mohli z řešení použitých pro prezentaci těchto měst poučit a podat doporučení, je nutné je objektivně srovnat. Za tímto účelem jsme vybrali několik srovnávacích kritérií, podle nichž jsme provedli zhodnocení. A na jeho základě jsme vyvodili závěry.

Postup práce

Výběr měst

V první fázi jsme vybrali osm světových měst. Zvolený počet měst je výsledkem kompromisu mezi nároky na stanovený rozsah práce a snahou o zahrnutí co nejširší palety různých řešení. Zvolili jsme následující města: Amsterdam (Nizozemí), Lyon (Francie), Orlando (USA), Oslo (Norsko), Paříž (Francie), Stockholm (Švédsko), Turín (Itálie), Varšava (Polsko). Kritérií pro výběr bylo několik. Vzhledem k tomu, že Praha je hlavním městem, zařadili jsme do studie i několik dalších hlavních měst (Amsterdam, Oslo, Paříž, Stockholm, Varšava). Dalším kritériem je podobný kulturní a historický vývoj, z tohoto důvodu leží všechna vybraná města s výjimkou Orlanda v Evropě. Rovněž jsme zohlednili počet obyvatel, Praze se v tomto ohledu nejvíce přibližuje Lyon (1,3 milionu), Stockholm (700 tisíc), Turín (500 tisíc) a Oslo (460 tisíc). A v neposlední řadě jsme se snažili zvolit města, která jsme navštívili a máme tedy alespoň určitou možnost srovnání: Lyon, Orlando, Oslo, Paříž, Stockholm, Varšava. Většina vybraných měst leží v rozvinutých státech, dala se tedy očekávat jistá úroveň jejich prezentace. Z tohoto vybočuje středoevropská Varšava, která byla zařazena spíše pro zajímavost, vzhledem k velmi podobnému politickému vývoji v posledních desítkách letech. Od zařazení některých dalších měst (například Řím, Lisabon, Budapešť, ...) jsme byli nuceni upustit vzhledem k neexistenci oficiálních stránek nebo jejich nefunkčnosti.

Oficiální stránky

Nečekaným problémem se u některých měst stalo nalezení oficiálních stránek. U mnoha měst jsme nalezli několik webů, které se prohlašovali za oficiální. V těchto případech jsme se pak rozhodli pro ty stránky, které obsahovali co nejvěrohodnější a nejobsáhlejší informace týkající se radnice (městské rady, starosty, vyhlášek...). Důležitým vodítkem zde byly nalezené seznamy oficiálních stránek, bohužel žádný ze seznamů neobsahoval všechna námi sledovaná města. Někdy nám také posloužily odkazy na "partnerská města" u již dříve nalezených a potvrzených oficiálních stránek.

Narazili jsme na zajímavý systém přidělování doménových jmen pro oficiální stránky italských metropolí. Všechna zdejší města mají adresu ve formátu http://commune.mesto.it/. Tímto způsobem se obchází problém "kradení" domén. Pokud je již jméno města zaregistrováno, je učiněna s jeho vlastníkem dohoda o poskytnutí domény druhého řádu "commune."

Město Adresa (URL)
Amsterdam http://www.amsterdam.nl/
Lyon http://www.mairie-lyon.fr/
Orlando http://www.cityoforlando.net/
Oslo http://www.oslopro.no/
Paříž http://www.paris-france.org/
Stockholm http://www.stockholm.se/
Turín http://www.comune.torino.it/
Varšava http://miasto-stoleczne.warszawa.pl/

Stanovení srovnávacích kritérií

Z důvodů potřeby objektivního srovnání zvolených Internetových stránek jsme stanovili níže popsaná kritéria. Při výběru jsme kromě jejich vhodnosti vždy zvažovali, zda má srovnání podle daného kritéria smysl. Tedy jestli lze podle něj každou (nebo alespoň většinu) ze stránek srovnat a zároveň jestli lze vypozorovat odlišnosti. Například původně uvažované kritérium "doba poslední aktualizace" muselo být vypuštěno, neboť stránky buď byly vždy aktualizované z odstupem maximálně několika dnů nebo nebyla informace o aktualizaci dostupná.

Jazykové verze
kolik jazykových verzí je k dispozici, jaké jsou jejich odlišnosti, jak po stránce vzhledové, tak po stránce obsahové (různost i rozsah informací)
Druhy poskytovaných informací
v členění na informace pro obyvatele města, podnikatele, turisty, studenty (rozsah, použitelnost, kvalita, konkrétnost)
Odkazy na jiné stránky
veřejné instituce (orgány státní správy a místní samosprávy, policie, kulturní instituce), občanské spolky (sportovní kluby, ekologické organizace), firmy (soukromé i rozpočtové společnosti, např. veřejná doprava, služby), informační služby (dopravní informace, předpověď o počasí) a služby pro turisty (kancelář pro cestovní ruch, hotely, restaurace)
On-line služby
pro obyvatele města možnost zaslání úředních formulářů, vyhledání trasy městem, pro turisty možnost rezervování hotelu, objednání průvodce města,...
Plán města
je součástí stránek? možnosti: vyhledávání (ulic, objektů), navigace, přehlednost, zoom, integrace se stránkami (od historické památky odkaz na zobrazení na plánu)
Vlastní vyhledavač
je součástí stránek? možnosti: klíčová slova, výrazy, booleovské a proximitní operátory, specifikace oblasti a rozsahu hledání, setřídění
Možnost kontaktu
především možnost získat podrobnější informace pomocí e-mailu, klasické pošty či telefonem, feedback
Grafický vzhled
vkusnost a přehlednost

Kromě srovnatelných kritérií jsme si všímali i použitých technologií (Java script, PHP, ASP, CSS, CGI, Flash, Aplety) a správy stránek (najatá firma, zvláštní oddělení radnice, kombinace předchozích dvou možností).

Závěrečné hodnocení

V závěru práce je uvedeno konečné vyhodnocení stránek a jejich pořadí. Ke každému z osmi kritérií byla přiřazena váha, tak aby jejich součet dal 100. Přidělení vah ke kritériím je uvedeno níže. Počet bodů přidělených městu za jeho pořadí v žebříčku podle kritéria odpovídá váze kritéria vynásobené pořadí města (sestupně). Příklad: "Amsterdam" se podle kritéria "Jazykové verze" umístil na pátém místě, váha kritéria je 20, bodové ohodnocení tedy je 20*(8-5+1), což se rovná 80 bodům (8 je počet hodnocených měst). Závěrečné pořadí bylo vytvořeno dle součtu bodů přidělených za všechna kritéria.

Kritérium Váha
Jazykové verze 20
Druhy poskytovaných informací 20
Odkazy na jiné stránky 5
On-line služby 20
Plán města 5
Vlastní vyhledavač 10
Možnost kontaktu 5
Grafický vzhled 15

Obecné charakteristiky stránek jednotlivých měst

Úvodní poznámka

Při hodnocení úrovně informací určených pro obyvatele města jsme v důsledku časté odlišnosti národní a mezinárodních verzí nebyli, vzhledem k neznalosti národního jazyka, schopni stránku objektivně zhodnotit. V těchto případech jsme buď hodnotili pouze anglické a francouzské verze, nebo za pomoci jazykově disponovaných kolegů zhruba odhadli obsah národní verze. Tento problém se týká především Varšavy a Turína.

Amsterdam

Již na první pohled jsou stránky Amsterdamu velmi zdařilé. Grafický vzhled je povedený a přitom jednoduchý a přehledný, design zajišťuje soukromá společnost Infoprojects, narozdíl od obsahu, který má na starosti zvláštní oddělení radnice "Communication Department of Amsterdam City Council". Stránky vznikly v rámci celonárodní iniciativy "Op weg naar de glazen stad". Mimo národní verze existuje verze anglická, bohužel žádné další jazyky podporovány nejsou. Potěšující je, že anglická verze je po obsahové stránce téměř totožná s originální, po grafické stránce jsou stejné.

Web je rozdělen na přibližně deset sekcí začleněných do dvou částí (samospráva a městské sekce). Sekce jsou barevně odlišeny, tento princip je dodržován v rámci celého webu a velmi ho zpřehledňuje. Nejpropracovanější jsou sekce v první části (samospráva), jsou zde velmi podrobné informace o radnici, radních, politických stranách, přehled rozhodnutí, zasedání, vyhlášek, pravidel jednání. Obsáhlé jsou popisy projektů městské samosprávy. Velmi zajímavý je přístup do městského registru (archivu). Pomocí formuláře je možné odeslat žádost o zaslání některého z dokumentů (úmrtní list, rodný list, potvrzení o svatbě, rozvodu...), po jeho nalezení bude kopie dokumentu žadateli poslána klasickou poštou, tato služba je placená. Druhá část (městské sekce) je více méně jen adresářem odkazů na příslušné instituce, organizace apod., ty jsou rozděleny do těchto sekcí: kultura, sport a volný čas, turistika, život ve městě, vzdělání a ekonomika. Jen v některých z těchto sekcí jsou obsáhlejší informace (veřejná doprava, ekonomika...).

Zajímavá je integrace adresáře firem a organizací (yellow pages, PIGA) do webu. Mimo klasické možnosti vyhledávání, podle jména apod. je z mnoha stránek v rámci webu odkaz již na konkrétní sekci adresáře s výpisem relevantních firem resp. organizací s možností dalšího dohledání. Adresář je jen v holandštině. Web také obsahuje vlastní mapu města, která bohužel není integrována obdobně jako adresář a její funkčnost je omezená (neumožňuje například posun). Web obsahuje jeden z nejlepších vyhledávačů z popisovaných měst.

V rámci domény amsterdam.nl existuje mnoho domén druhé úrovně, které jsou vyhrazeny jednotlivým městským částem, odborům, organizacím apod. Ty jsou ale nezávislé (jiný správce, grafická stránka) a ve většině případů pouze v holandštině.

Obecně jsou stránky města Amsterdam velmi kvalitně provedené a to jak po grafické a obsahové stránce, tak v rozsahu služeb, přehlednosti a funkčnosti.

Lyon

Oficiální stránky Lyonu mají příjemný grafický vzhled a jsou dokonale přehledné. Při procházení můžeme zvolit jednu ze tří jazykových verzí, které jsou na velmi vysoké úrovni, co do obsahu i formy (alespoň pokud můžeme soudit dle zpracování francouzské a anglické verze). Jednoduchost při navigaci ještě více podporuje logicky uspořádaná mapa celého webu (site map).

Stránky jsou rozděleny do několika sekcí: život ve městě - radnice a městská rada, rozpočet, články z tisku; poznávání města - historie, kultura, sport, ekonomika, turistika; databáze událostí; služby - vyhledavač, zasílání pohlednic, kontaktní adresy, objednávání dokumentů on-line; ostatní. Velmi podrobně jsou zpracovány informace pro obyvatele města, které jsou ovšem jen ve francouzštině. Podstatné informace o organizaci a správě města jsou však i v ostatních jazykových verzích. Obyvatelé zde navíc mají možnost on-line objednat kopie některých dokumentů (svatební, rodný list).

Také pro turisty je zde možnost na speciálním webu objednat turistické průvodce a mapy, které budou po vyplnění potřebných údajů zaslány klasickou poštou. Údaje o jménu a adrese však nejsou při přenosu zabezpečeny.

Velmi zajímavá je zde nabídka vyhledávání sportovních klubů dle jednotlivých městských obvodů. V nabídce vybereme požadovaný druh sportu a konkrétní městský obvod či celý Lyon. Po vyhledání se zobrazí seznam vyhledaných klubů s potřebnými informacemi. Další zajímavou možností je vyhledávání kulturních a sportovních objektů. Na stránce se zobrazí hrubý plán Lyonu s jednotlivými městskými částmi. Po kliknutí na příslušnou městskou část se zobrazí mapka se zvýrazněnými objekty a jejich seznam s adresami. Užitečná je také nabídka procházení stránek kanceláře pro cestovní ruch, kde lze naplánovat pobyt, nalézt nejrůznější akce dle data a místa konání, typu akce, vyhledat adresu hotelu, restaurace, divadla a další, ale i konkrétní ulici. Podrobná mapa města bohužel chybí.

Vcelku se dá říci, že stránky Lyonu jsou povedené a kromě slabého vyhledavače a absence plánu města jim nelze nic vytknout.

Orlando

Web městské samosprávy Orlanda se od ostatních liší tím, že je celý věnován pouze informacím z radnice, městských organizací, policie apod. Stránky mají pouze národní anglickou verzi. Pro návštěvníky města je zde jen několik odkazů na specializované (komerční) weby. Proto nepřítomnost jiných jazykových versí nemusí být považována za negativní. Snad jen vzhledem k početné hispánské menšině ve městě by bylo vhodné vytvořit i španělskou verzi.

V rámci snahy městské rady o zapojení obyvatel města do veřejného života je podstatná část webu věnována různým akcím pořádaným městem, informacím o dobrovolnických akcích (podpora vzdělání, zušlechťování města, parků...), grantové programy pro obyvatele (včetně podmínek pro udělení grantů a příslušných formulářů). Velmi podrobné jsou zápisy ze zasedání a usnesení a vyhláškách městské rady, v nich je možné provádět fulltextové vyhledávání.

V části věnované městské radě a dalším voleným i nevoleným funkcionářům jsou uvedeny jejich emailové adresy, přičemž obyvatelé jsou vybízeni k elektronické komunikaci s nimi. Za velmi užitečnou možnost považujeme dostupnost některých úředních formulářů ve formě PDF dokumentu včetně pokynů k jeho vyplnění. Na stránkách bohužel chybí obecný vyhledávač, což ztěžuje nalezení informací. Nezvyklé jsou velmi podrobné informace o činnosti policie a hasičského sboru. Web Orlanda je jediný, na kterém je výslovně uvedeno, že radnice ručí za aktuálnost a přesnost informací v něm obsažených.

Oslo

Hlavní město Norska, Oslo nemá žádný oficiální web obdobného obsahu jako ostatní sledovaná města (alespoň ne v žádném nám známém jazyce). Web "Oslo Promotion" je spravován stejnojmennou společností, jejíž vlastníky je městská turistická kancelář a obchodní komora. Web je tedy zaměřen pouze na turisty a je spíše komerčního zaměření. Mimo norské verze je dostupná i verze anglická a obě jsou obsahově téměř totožné.

Vzhledem k orientaci na turisty je podstatná část webu věnována obecným informacím o historii, kulturních památkách, restauracích, dopravě a hotelech. Část o hotelích je asi jediná, která stojí na tomto webu za povšimnutí. O každém hotelu jsou dostupné velmi podrobné informace o ceně, velikosti a vybavení pokojů, poskytovaných službách a jejich cenách. Bohužel tato část je i v anglické verzi norsky. Obdobným, ale již ne tak propracovaným způsobem lze vyhledávat restaurace, různé akce, obchody apod.

Součástí stránek je také obsáhlý adresář odkazů rozdělený do několika kategorií (ubytování, akce, ambasády, kultura, informace, restaurace, obchody, doprava, zábava, noční život...). Bohužel názvy organizací jsou v tomto adresáři v norštině. Mimo výše popsaných informací již web neobsahuje nic podstatného.

Web Osla je po grafické stránce spíše podprůměrný. Obsah je také velmi chudý a to i v porovnání s pouze turistickými informacemi na webech ostatních sledovaných měst.

Paříž

Naše první dojmy z oficiálních stránek Paříže byly velmi smíšené. Úvodní stránka (v nonflash verzi) je mírně řečeno zmatečná. Vzájemně se zde prolínají anglické a francouzské odkazy, u informací o Seině je dokonce verze španělská. Zlepšení orientace na stránkách nám umožní vcelku přehledně uspořádaný plán stránek (site map), který je ovšem dostupný pouze ve Flash verzi.

Konkrétní informace, rozčleněné do několika základních kategorií, jsou však již na mnohem vyšší úrovni. Informace pro obyvatele jsou velmi obsažné; výrazné místo zde (kromě zpráv z městské rady a veřejného života ve městě vůbec) zaujímají informace o sociálních programech a kontaktní adresy či telefonní čísla pro občany v nouzi. Užitečný je i odkaz na speciální web pro naplánování cesty po Paříži a okolí se zadanými typy dopravních prostředků a pro sledování aktuální dopravní situace v Paříži. Kvalitně jsou zpracovány informace o sportovních areálech, kde lze nalézt stručné seznámení, adresy, telefonní čísla, otevírací doby. V tomto ohledu vynikají zejména samostatně vyčleněné informace o plaveckých bazénech. Dobrá je i nabídka vyhledávání nejrůznějších kulturních, společenských a sportovních akcí a programů dle tématu, data konání, či zadaného období. Rovněž velmi kvalitní jsou informace pro podnikatele, kterým je nabídnut odkaz na speciální web a rady jak v Paříži začít s podnikáním.

Překvapil nás také výborný vyhledavač s možností použití klíčových slov a výrazů, pravostranného rozšíření, booleovských operátorů. Vyhledávat lze na stránkách Paříže, v seznamu muzeí, v tiskových zprávách a projevech starosty, nabízí se i nalezení konkrétní adresy v Paříži. Pro vyhledávání v rozhodnutích městské rady je určeno speciální vyhledávání dle data, tématu a identifikačního čísla.

Příjemně je uspořádán plán města, který však ještě není zcela dokončen. Po jeho dokončení bude možné vyhledávat veškeré školy, sportovní zařízení, historické památky, parky a zahrady, stanice metra, náměstí, mosty. Plán je ovšem jen ve francouzštině. Při hledání konkrétní adresy se po zadání čísla popisného zobrazí hledaná ulice na plánu města, včetně nejbližších stanic metra. Nabídka nalezení ulice ovšem není zařazena pod odkaz plánu města (map of Paris), ale pod vyhledávání (search).

Máme-li na závěr zhodnotit celkovou úroveň pařížských stránek, pak můžeme říci, že působí neuspořádaným dojmem; téměř každá stránka má jiný vzhled a začlenění některých informací a služeb pod jednotlivé odkazy není logické. Na druhou stranu jsou ovšem poskytované informace kvalitní a obsažné. Stejně tak některé nabízené služby (plán města, vyhledavač) jsou na vysoké úrovni, zejména srovnáme-li je se stránkami ostatních měst.

Stockholm

Web Stockholmu nevyniká v žádném ohledu mezi sledovanými městy. Jeho obsahová i grafická stránka je dobře zpracována, ale nejsou zde žádné speciální, zajímavé ani neobvyklé funkce. Mimo švédské verze je dostupná pouze verze anglická. Obsah anglického webu je oproti švédskému velmi ochuzen. Grafický vzhled je sice jiný, ale stejně kvalitní a přehledný.

Obsažené informace jsou rozděleny do několika částí (platí pro anglickou verzi): Město Stockholm (samospráva, život ve městě, ekologie, sociální služby, vzdělání, kultura a sport), Obchod (ekonomika, průmyslová zóna, informační technologie, zaměstnanost...) a návštěva Stockholmu. Informace jsou obsáhlé a dobře zpracované, ale bohužel velmi nekonkrétní. Například v části o městské radě je zajímavě popsán způsob její volby, rozhodování, pravomoci apod., ale již zde nejsou její aktuální členové. V části o rozpočtu je uveden způsob jeho schvalování a velice zhruba poměr vydávaných peněz v jednotlivých kapitolách, ale již zde nenaleznete stávající rozpočet, atd. Poněkud konkrétnější jsou jen články o programech radnice (podpora v nezaměstnanosti, integrace starých, postižených a přistěhovalců, pomoc pro bezdomovce, ekologické programy...).

Informace v kapitolách, které nesouvisí přímo s radnicí (kultura, historie, sport, ekonomika, turistika) jsou velmi stručné, ale téměř vždy je připojen odkaz na web, který s danou problematikou souvisí.

V rámci domény stockholm.se existuje několik poddomén druhého řádu (kulturhuset.stockholm.se, snk.stockholm.se ...), které obsahují rozšiřující informace v určité oblasti. Zásadním nedostatkem ovšem je, že na tyto stránky je možné se dostat pouze přes švédskou verzi hlavního webu, i když ony samotné mají vlastní anglickou verzi. Takto se lze v některých případech skrze švédské texty "proklikat" až na články v němčině, španělštině či francouzštině. Stejně tak je i vyhledávání dostupné pouze ze švédské verze.

Přestože je graficky web Stockholmu velmi zdařilý a informace jsou uspořádány přehledně, nekonkrétnost informací a zmatek v jazykových verzích zařazují Internetovou prezentaci tohoto města mezi průměr.

Turín

Úvodní stránka Turína je určena pro italsky mluvící návštěvníky a obyvatele města. Je vcelku přehledná, jednotlivé druhy informací jsou systematicky roztříděny (sekce jsou přesně uvedeny v tabulce). Informací pro domácí obyvatelstvo je více než dostatečné množství. Celkem je možno volit z pěti jazykových verzí, přičemž úplná je pouze verze italská. Pro ostatní jazyky bylo zvoleno odlišné uspořádání i hloubka poskytovaných informací. Navíc jsou v těchto verzích odkazy na služby či weby, které jsou jen v italštině.

Výhodou je možnost na stránkách o městské integrované dopravě naplánovat cestu do požadovaného místa, kdy je nutno zadat výchozí bod, místo určení, typ dopravy, hodinu, den a měsíc. Velmi pěkně jsou také uspořádány informace o tematicky setříděných muzeích.

Zbytek informací pro cizince je většinou obecného charakteru (s informacemi obsaženými v italské verzi se téměř nedá srovnávat), s výjimkou informací o kulturních aj. institucích.

Varšava

Stránky Varšavy jsou po grafické stránce velmi nezdařené (nevhodné barevné kombinace, nápisy na pozadí...). Mimo polské verze je dostupná i francouzská, německá a anglická verze. Ty jsou sice navzájem po grafické i obsahové stránce totožné, ale v obojím se liší od národní polské verze. Ta je sice obsažnější, ale stejně jako mezinárodní je nepřehledná. Obsahuje také vyhledavač, kterým je možné prohledávat stránky i v ostatních jazycích (ze kterých ovšem není na vyhledavač odkaz).

Mezinárodní verze obsahuje jen několik stručných článků věnujících se městské samosprávě (starosta a jeho zástupci), městu (fakta o městě, počet obyvatel, rozloha..., historie), službám (doprava, letiště, infrastruktura...), ekonomice (služby, obchod, turistika, průmysl, výstavy, možnost a podmínky investování), kultuře a vzdělání.

V polské verzi jsou všechny tyto části rozvedeny do větších podrobností, například je zde vypsána celá městská rada, lze prohlížet rozpočet města (i za několik let zpět) a vyhlášky. Je zde také on-line verze městského časopisu.

Srovnání měst dle stanovených kritérii

Jazykové verze

Město Jazyky Odlišnosti Pořadí
Amsterdam Holandština
Angličtina
V anglické verzi jsou informace uspořádány mírně odlišně a neúplně 5.
Lyon Francouzština
Angličtina
Španělština
V anglické a španělské verzi nejsou některé informace pro obyvatele města a pro studenty, resp. se tu vyskytují jen odkazy v angličtině (rozpočet, úřední listiny,...) 2.
Orlando Angličtina   8.
Oslo Norština
Angličtina
Bez rozdílu 6.
Paříž Francouzština
Angličtina
Španělština
V anglické verzi nejsou všechny informace o životě v Paříži, vyhlášky a zápisy ze zasedání,... Španělsky jen některé články 4.
Stockholm Švédština
Angličtina
Němčina
Španělština
Francouzština
Anglická verze je omezená a má mírně odlišný vzhled. V němčině, španělštině a francouzštině jsou jen některé články 3.
Turín Italština
Španělština
Francouzština
Angličtina
Němčina
Cizojazyčné verze jsou odlišně uspořádané, obsahují jen informace týkající se především turistiky a kultury. Většina nabízených služeb je jen v italštině - plán města, předpověď počasí,.. Některé obecné informace nemají německou a španělskou verzi. 1.
Varšava Polština
Angličtina
Francouzština
Němčina
Polská verze je obsáhlejší a má jiný grafický vzhled. Ostatní mezinárodní verze jsou obsahově i graficky stejné. 7.

Druhy nabízených informací

M. Obyvatelé Návštěvníci Obchodníci Studenti Pořadí
A
m
s
t
e
r
d
a
m
Radnice (městská rada, politické strany, vyhlášky, zápisy ze zasedání, pravidla, plány a projekty), stručný přehled městských částí (případně s odkazem), životní prostředí (hlavně odkazy), zdravotní péče (odkazy). Památky, prohlídky, doprava, výlety, průvodci Odkazy (investování, finančnictví, doprava, zaměstnaní, pracovní síly) Všechny úrovně škol (odkazy) 2.
L
y
o
n
Městský rozpočet, informace o úředních dokladech, listinách, administrativních úkonech, seznamy členů politických stran v Lyonu a členů výborů (pro vzdělání, sport,..), články z tisku, informace o kvalitě ovzduší, zahraniční kontakty, archivy Lyonu (jen ve francouzštině), Sport - po kliknutí na mapce Lyonu zobrazí seznam všech sportovních areálů Na plánu města lze kliknout na jednu z devíti městských částí a zobrazí se informace o její historii, zeměpisné údaje, kulturní památky, projektech, možnostech kontaktu (písemně klasickou poštou či e-mailem, telefonem), rady týkající se možných způsobů dopravy do Lyonu; informace o muzeích, koncertních síních, divadlech, městské knihovně, Obecné (i když velmi rozsáhlé) informace o hospodářství Lyonu a jeho kraje - průmysl, telekomunikace, doprava, informatika, terciérní sektor, obecné informace o oblastech výzkumu Speciální web http://www. lyoncampus.org/ (jen ve francouzštině) 2.
O
r
l
a
n
d
o
Radnice (plán zasedání, nabídka zaměstnání, programy, městská rada, členové, usnesení, vyhlášky), akce (samostatný web), služby (policie, požárníci), programy radnice (obnova parků, dobrovolnické programy, podpora vzdělání...) Jen odkazy specializované (komerční) weby Jen velice stručný nástin budoucího rozvoje města Jen odkazy na příslušné instituce 4.
O
s
l
o
Doprava, vyhledávání akcí Seznam hotelů, velmi podrobné informace (o vybavení, cenách...), restaurace... - - 7.
P
a
ř
í
ž
Užitečná telefonní čísla a úřední hodiny, úřední deska, složení rady Paříže (možnost vyhledat radního a úřední nařízení konkrétního pařížského obvodu), sociální programy, informace o zaměstnanosti, informace o telekomunikacích (jak volat do zahraničí, jak ze zahraničí do Francie,..), svátky, školní prázdniny, doprava (odkazy na letiště a letecké a železniční možnost sledování aktuální dopravní situace v Paříži Historické památky, místa, muzea, parky (popis, mapa, fotografie). Možnost přepočtení francouzské měny na euro a naopak, vyhledávání společenských, kulturních a sportovních akcí dle zaměření, konkrétního data či období Proč investovat v Paříži, rady a užitečné kontakty při zakládání firmy či investování v Paříži, odkaz na www. parisinvest.org - pomoc při podnikání v Paříži Univerzity, vysoké školy, střední školy, kurzy pro dospělé, knihovny (popis, mapa, odkaz, fotografie) 1.
S
t
o
c
k
h
o
l
m
Městská rada (jen pravidla, ne členové), rozpočet (obecně), rozpočtové organizace (městská divadla, veřejná doprava, ...), životní prostředí (rozsáhlé informace), sociální služby (pro staré, postižené, rodiny, bezdomovce) Jen odkazy. Seznam přednášek o městě (historii, rozvoji, městské samosprávě), kultura: obsáhlý web (jen ve švédštině) http://www. kulturhuset. stockholm.se/ Ekonomika, průmyslová zóna, IT, zaměstnanost Obecné informace o předškolním a školním vzdělání, zvláštní sekce pro IT 4.
T
u
r
í
n
Administrativní uspořádání, novinky ve společnosti, životní prostředí - informace o stavu a projektech, umění a kultura, zdravotní a sociální péče, ekonomika a práce, školství, průvodci a potřebné informace, propagace města, bezpečnost a ohrožení, sport, daně a poplatky, turistika, partneři města. Doprava do Turína (železniční, letecká, silniční - obecné inf., kontakty, seznamy tras), plánované i probíhající akce, oslavy, co ve městě daný měsíc probíhá a co je nového, divadla, muzea, biografy, fotografie města, historie, nabídka šesti možných turistických tras po městě, články z tisku Rozvoj trhu, průmyslový systém, články z tisku - 4.
V
a
r
š
a
v
a
Stručné informace o starostovi a jeho zástupcích, fakta o městě (počet obyvatel, rozloha...), služby (doprava, letiště, infrastruktura...) Jen historie města. Služby, obchod, turistika, průmysl, výstavy, možnost a podmínky investování Stručný přehled škol a počtu studentů 8.

Odkazy na jiné stránky

Město Odkazy Pořadí
Amsterdam Městské organizace, odbory (zvláštní vyhledavač), neziskové organizace, historické památky, knihovny, kultura (představení, kina), doprava (taxi, letiště, veřejná doprava, kola, dopravní situace), ubytování, stravování, konference, životní prostředí, zdravotní péče, školství, ekonomika 1.
Lyon Dopravní společnosti (především SNCF), letiště, taxislužby, muzea, divadla, oficiální stránky některých evropských měst, kancelář cestovního ruchu, francouzské webservery 3.
Orlando Městské, státní (Florida) a federální instituce; např. veřejná doprava, knihovny, daňové úřady, volební instituce, senát, kongres. Kulturní a podobné instituce 6.
Oslo Ubytování, akce, ambasády, kultura, restaurace, doprava, zábava, informace pro veřejnost (seznam jen ve švédštině) 4.
Paříž Ambasády, konzuláty, ministerstva, senát, kancelář cestovního ruchu, poštovní úřad, kulturní instituce, ovzduší, počasí, aktuální dopravní situace 2.
Stockholm Jen u jednotlivých článků, žádný přehled 7.
Turín Turínské letiště, web městské integrované dopravy, počasí (pro obyvatele města ovšem na domovském webu stránka s předpovědí počasí existuje), muzea, divadla, biografy, významné veřejné i soukromé společnosti podnikající v Turínu, evropské instituce, kancelář cestovního (jen v italštině), další odkazy hlavně v italštině 5.
Varšava Jen v polské verzi 8.

On-line služby

Město Služby Pořadí
Amsterdam Vyhledání úředních listin (potvrzení o svatbě, úmrtí, rozvodu, rodné listy), vyhledání adresy obyvatele města, vše za poplatek., on-line vyhledání místa na parkování (a následné rezervování telefonem), registrace e-mailu (jen v holandštině) 1.
Lyon Stažení či zaslání průvodců a plánů Lyonu ze specializovaného webu, zaslání pohlednic, úředních formulářů, dokumentů, vyhledávání sportovních klubů a asociací dle jednotlivých městských částí 2.
Orlando On-line verze městského časopisu O-Town, některé formuláře pro komunikaci s úřady v PDF formě ke stažení 4.
Oslo - 6.
Paříž On-line verze časopisu o Paříži, stáhnutí dokumentů ze zasedání městské rady, naplánování cesty po Paříži a okolí se zadanými typy dopravních prostředků a možnost sledování aktuální dopravní situace 3.
Stockholm - 6.
Turín Naplánování trasy cesty, zaslání pohlednic , webkamera 5.
Varšava - 6.

Plán města

Město Plán města Pořadí
Amsterdam Vyhledávání podle jména ulice a čísla popisného (nutno znát obojí), po vyhledání již jen možnost zoomu (4 úrovně), není možnost posunu, nápověda k hledání, plán metra, odkaz na plán veřejné dopravy a turistickou mapu 2.
Lyon - 7.
Orlando Jen odkaz 5.
Oslo Jen odkaz 5.
Paříž Vyhledávání ulice včetně čísla popisného - po vyhledání zobrazí nejbližší stanice metra, zoomování, nápověda, ve výstavbě je vyhledávání institucí, škol, muzeí, divadel, sportovních areálů, stanic metra, historických památek, parků a zahrad 1.
Stockholm Velmi podrobná mapa, všechny základní funkce (posun, zoom, vyhledávání), jen ve švédštině (včetně ovládání) 3.
Turín Je ale bez možnosti vyhledání adresy, to je realizováno přes cizí web, zoomování, jen v italštině 4.
Varšava - 7.

Vyhledavač

Město Možnosti vyhledavače Pořadí
Amsterdam Možnost hledání jen stránkách města nebo i na ostatních relevantních stránkách. Klíčová slova/výrazy. Řazení dle data/relevance. Booleovské operátory. Nápověda. Zvláštní vyhledávač (jen v holandštině) pro městské odbory, neziskové organizace a sportovní střediska. Vyhledavač na mapě města. 2.
Lyon Jen klíčová slova 4.
Orlando Jen vyhledávání v dokumentech radnice. Podle klíčových slov. Třídění dle čehokoliv. 7.
Oslo Fulltextový ne. Jen na vyhledání akcí, hotelů, restaurací... 8.
Paříž Klíčová slova či výrazy, pravostranné rozšíření, booleovské operátory (AND, AND NOT, NEAR, OR). Vyhledávání na Internetových stránkách Paříže, vyhledávání muzeí, adres v Paříži, v dokumentech radnice. 3.
Stockholm Jen ve švédské verzi. Fulltextový s možností výběru oblasti, ve které se má vyhledávat 5.
Turín Klíčová slova a výrazy, operátory + (slovo se ve vyhledaném textu musí vyskytovat) a - (slovo se v textu vyskytovat nesmí), Wild card (pravostranné a levostranné rozšíření), výrazy exact, plural, any pro určení tvaru vyhledaných slov, proximitní operátory, použití Thesauru. Dále jsou k dispozici volby, zda se mají slova vyskytovat v jedné větě, na stejném řádku, odstavci či větě a různé možnosti setřídění. 1.
Varšava Jen v polské verzi. Klíčová slova. 6.

Možnost kontaktu

Město Možnost kontaktu Pořadí
Amsterdam Speciální formulář pro odeslání dotazu, mimo zadání dotazu a emailové adresy pro odpověď lze vybrat sekci webu, které se dotaz týká, pro urychlení odpovědi (dotaz je odeslán zodpovědné osobě). Formulářem lze také poslat dotaz webmasterovi, seznam emailu na radní a politické strany. 2.
Lyon Přes předpřipravený formulář elektronickou poštou, po vyplnění údajů o odesilateli je možno obdržet informace klasickou poštou. Možnost zasílat připomínky, dotazy týkající se turistiky, možnosti organizování nejrůznějších akcí v Lyonu, hledání zaměstnání či stáží,.. požadavky na zaslání nejrůznějších dokumentů včetně možnosti zaslání plánů a turistických průvodců Lyonu, seznamu hotelů a restaurací,.. Klasická pošta (radnice) 1.
Orlando Přehledný seznam emailů a telefonů na všechny zodpovědné osoby a radní 3.
Oslo Telefon, klasická pošta 8.
Paříž Klasická pošta (radnice), e-mail (radnice, radní , webmaster) 5.
Stockholm Email na správce stránek, informační oddělení, telefony, klasická adresa 5.
Turín E-mail (radnice) 7.
Varšava Email, telefon, klasická pošta, formulář na odeslání názoru na stránku 4.

Grafický vzhled

Vzhledem k tomu, že hodnocení grafického vzhledu je především záležitostí osobního vkusu, každý zvlášť jsme ohodnotili jednotlivé stránky známkami 0 (nejhorší) až 10 (nejlepší). Podle součtu dosažených bodů jsme vytvořili pořadí. Hodnotili jsme celkový vzhled celého webu, ne jen vzhled domovské stránky.

Město Martin Přikryl Gabriela Hanzlová Součet Pořadí
Amsterdam 6 5 11 4.
Lyon 7 7 14 1.
Orlando 8 6 14 1.
Oslo 5 5 10 5.
Paříž 5 3 8 7.
Stockholm 5 5 10 5.
Turín 6 6 12 3.
Varšava 2 1 3 8.

Technické zajištění

Použité technologie

Město Použité technologie
Amsterdam HTML, DHTML, JavaScript, CSS, ASP, CGI
Lyon ASP, JavaScript
Orlando ASP, Java, Acrobat Reader (PDF)
Oslo CSS, JavaScript, PHP, Perl a CGI
Paříž Flash, JavaScript, ASP, CSS
Stockholm JavaScript, CGI, ASP
Turín Perl, SSI
Varšava JavaScript

Správa stránek

Město Správa stránek
Amsterdam Webmaster: Communication Department of Amsterdam City Council (radnice), design (Infoprojects- soukromá spol.), adresář (Logica- soukromá spol.), mapa (Geodan IT- soukromá spol.)
Lyon Radnice
Orlando Speciální oddělení na radnici
Oslo Oslo Promotion AS. Společnost založená kanceláří cestovního ruchu a obchodní komorou
Paříž Radnice
Stockholm Oddělení informatiky na radnici
Turín Radnice
Varšava Radnice

Konečné hodnocení

Kritérium Jazyk. verze Posk. inf. Odkazy na jiné stránky On- line služby Plán města Vyhl. Kont. Vzhled Σ Poř.
Váha 20 20 5 20 5 10 5 15 100  
Město  
Amsterdam 80 140 40 160 35 70 35 75 635 2.
Lyon 140 140 30 140 10 50 40 120 670 1.
Orlando 20 100 15 100 20 20 30 120 425 6.
Oslo 60 40 25 60 20 10 5 60 280 7.
Paříž 100 160 35 120 40 60 20 30 565 3.
Stockholm 120 100 10 60 30 40 20 60 440 5.
Turín 160 100 20 80 25 80 10 90 565 3.
Varšava 40 20 5 20 10 30 25 15 165 8.

Shrnutí

A nyní přistupme ke stručnému shrnutí trendů, které se prosazují při tvorbě Internetových stránek světových měst.

Vcelku se dá říci, že takovým standardem je nabídka národního jazyka a angličtiny; výjimkou potvrzující pravidlo je kupodivu město francouzské, a to Lyon (3 jazykové verze) a dále italský Turín a švédský Stockholm (5 jazykových verzí). Na první pohled nás rovněž potěšily stránky Varšavy, nabízející čtyři jazykové verze. Po bližším prozkoumání jsme však zjistili podstatné nedostatky v cizojazyčných verzích, týkající se především obsažnosti poskytovaných informací (nic neříkající obecné informace). Dále nás překvapil přístup Orlanda, které, ač město floridské, nenabízí španělskou verzi. Verze národní navíc bývají oproti cizojazyčným verzím obohaceny o podrobné informace pro obyvatele města (zejména z radnice, náležitosti úředních úkonů, formuláře ke stažení, kontakty na orgány místní správy, ...).

Poskytované informace jsou uspořádány do jednotlivých sekcí v nejčastějším členění pro obyvatele města, turisty a podnikatele. Nejvíce se srovnávané stránky liší v množství i kvalitě informací pro studenty; někdy je pro ně vyčleněn samostatný web nebo jsou uvedeny odkazy na jednotlivé školy, někdy není uvedeno téměř nic. Informace pro podnikatele se povětšinou omezují na důvody, proč ve městě investovat a obecné informace o hospodářství. V tomto ohledu vyniká Paříž, která nabízí užitečné rady a kontakty a dále odkaz na specializovaný web zaměřený na podnikání. Naopak informace pro obyvatele města jsou vždy velmi podrobné, s výjimkou Osla, jehož oficiální web je však určen především turistům. (Konkrétnější údaje lze nalézt v tabulce "Druhy poskytovaných informací".) Informace pro turisty se navzájem příliš neliší; poskytované informace se týkají kulturních, sportovních a společenských akcí, kulturních institucí, památek, historie města, parků a zahrad... Velmi pěkné řešení nabízí Lyon, jenž umožňuje vyhledávání kulturních a sportovních objektů podle jednotlivých městských částí. Po kliknutí na příslušnou městskou část na hrubém plánu města, se zobrazí mapka se zvýrazněnými objekty a jejich seznam s adresami.

Odkazy na jiné stránky se týkají především veřejných institucí (ambasády, kulturní instituce...), kanceláře cestovního ruchu, dopravy, životního prostředí, počasí, hotelů a restaurací. Zajímavým se jeví odkaz z pařížských stránek, kde je na hrubém plánu města možno sledovat aktuální dopravní situaci.

Úroveň poskytovaných on-line služeb je u srovnávaných stránek velmi odlišná. Typickým příkladem služeb je on-line časopis města, možnost stažení úředních formulářů, zaslání pohlednice. V tomto ohledu jsou bezkonkurenčně nejlepší stránky Amsterdamu, nabízející ještě vyhledání adresy obyvatele města, vyhledání místa na parkování a možnost následné telefonické rezervace, registrace e-mailu (@amsterdammail.nl), zaslání kopií úředních listin. Lyon pak nabízí zaslání průvodců a plánů města, seznamů hotelů a restaurací aj., velmi zajímavé je i vyhledávání všech sportovních klubů a asociací dle jednotlivých městských částí a druhů sportu. Některá města však nenabízejí téměř nic (Stockholm, Oslo, Varšava).

Nabízené plány měst mají z velké části omezenou funkčnost, na některých stránkách zcela chybí, nebo je uveden jen odkaz. Jednou z výjimek jsou stránky Paříže. Zde je samozřejmostí zobrazení vyhledávané ulice a určení nejbližší stanice metra, zoomování, nápověda. Připravuje se i vyhledávání institucí, škol, muzeí, divadel, sportovních areálů, stanic metra, historických památek, parků a zahrad. (Některé z těchto služeb jsou již v provozu.)

U vlastního vyhledavače je standardem vyhledávání dle klíčových slov a výrazů, při možnosti využití booleovských operátorů. Nejmocnější vyhledavač pak nabízí Turín. Ten podporuje Wild card (pravostranné a levostranné rozšíření), výrazy exact, plural, any pro určení tvaru vyhledaných slov, proximitní operátory, použití Thesauru. Dále jsou k dispozici volby, zda se mají slova vyskytovat v jedné větě, na stejném řádku, odstavci či větě a různé možnosti setřídění.

Nejrozšířenější možností kontaktu je e-mail na osobní oddělení radnice či přímo na starostu města. Užitečná je nabídka předpřipraveného formuláře pro zasílání dotazů. Kupodivu ještě dnes se objevuje možnost kontaktu jen přes klasickou poštu či telefon.

Grafický vzhled stránek je vesměs příjemný, poskytované informace jsou logicky utříděny do jednotlivých sekcí. Nejzajímavější jsou v tomto směru stránky Lyonu a Orlanda; naopak nejméně povedené jsou stránky Varšavy (především úvodní stránka a polská verze), jejichž design je vyloženě nevkusný.

Správa stránek zahrnuje několik funkcí: dodavatel informací, správce obsahu stránky (ten, kdo dodané informace umísťuje na web), designér stránek, správce serveru. Dodavatelem informací a správcem obsahu je nejčastěji příslušné oddělení radnice, tvůrcem designu stránek pak opět radnice či najatá firma, správcem serveru většinou najatá firma.

Summary

The work

Seeking suitable way of presenting capital Prague on Internet we need to find inspiration and learn from existing solutions of other metropolises around the world. And this is object and at the same time aim of our work. We chose eight cities that are in our opinion somehow comparable with Prague and found their official web sites. We examined these sites and elicited what kinds of information are usually provided; we also found interesting and suggestive ideas and on the other side things that should be better avoided.

We also defined eight criterions and using them we evaluated each site. These criterions are "Language versions", "Kinds of information", "Links to other sites", "On-line services", "Map of city", "Searcher", "Possibility of contacting" and "Graphical design". We sorted sites by all these criterions and assigning weights to each criterion we calculated total points and made final rating.

Provided information and interesting ideas

We expected sites of selected world metropolises to be available in several languages (not counting national language). As we found it's not true. Most sites have only national and English versions. Of course there are exceptions, e.g. Torino, Stockholm (both 5 languages).

Provided information is usually divided into several sections. They are in common as follows: information for citizens, tourists, students and business information. For citizens the sites offer news from town hall, city council, institutions, and help for contact with offices (forms, telephone numbers...). On almost all sites there are presentations of current mayor, commissioners and other city officers. In general sections for citizens are far most comprehensive. On some sites there are also well prepared parts for tourist and other visitors of city containing list of historical monuments, cultural institutions, sightseeing tours, parks etc. It other sections, there are in common only links to relevant pages.

Most interesting and useful are on-line and electronic services. Example is possibility of downloading official forms (in PDF format). On site of Amsterdam it's possible to fill in request for city archive for documents such as birth and marriage certificate. More frequent is order for city map, tourist guide. Every site allows you to search through the list of hotels, restaurants, and sport clubs. These are the best on/line services we found, but at the beginning we expected much more.

Useful service for city visitors is offer of on-line map and search through the site. No map with the exception of Paris has functionality of those on specialized sites. Much the same it's with searchers.

Závěr

Na začátku naší práce jsme byli plni optimistických očekávání, týkajících se úrovně webů námi vybraných měst a variability služeb a informací jimi poskytovaných. Při jejich podrobném prozkoumávání jsme se však přesvědčili o opaku. Informace obsažené na stránkách jsou velmi podobné (to ovšem nelze považovat za negativní rys), invence se objevuje jen zřídka. Nejvíce nás zklamal malý počet a nízká funkcionalita on-line služeb, tato oblast se zatím příliš nerozvinula. V budoucnosti lze v tomto směru očekávat velký rozmach. Překvapila nás také malá nabídka jazykových verzí a jejich odlišná kvalita.

Doufáme, že tvůrci stránek našeho hlavního města Prahy se poučí z nedostatků řešení svých zahraničních kolegů a naopak využijí některé již realizované dobré nápady.