Využití počítačů v účetnictví (zápočtový příklad varianta 02)

Copyright © leden 2000   Martin Přikryl

Postup řešení

Příklad jsem řešil použití programů balíku Microsoft Office 97. Nejdříve jsem naimportoval soubor DATA.DBF jako tabulku do programu Excel. Protože z dat obsažených v tomto souboru bylo potřeba získat údaje o pasivech v 1.1.1996, vybral jsem pouze ty řádky, které obsahovaly v poli "MD" (má dáti) hodnotu 701 (Počáteční účet rozvažný). Tento výběr jsem proved pomocí volby "Automatický filtr".

V tabulce byly dva záznamy s číslem účtu 082, z nich jeden byl označen jako "Oprávky k dopravním prostředkům." Podle mého názoru je to chyba, protože tento účet má podle účetní osnovy číslo 083. Tuto chybu jsem ručně opravil.

Dále jsem doplnil řádku pro výpočet celkové sumy pasiv a pomocí něj jsem přidal sloupeček procentního podílu. Z takto upravené tabulky jsem vytvořil koláčový graf a opatřil ho popisem a legendou.

Takto vytvořenou tabulku a graf jsem přes úschovnu překopíroval do programu Word, provedl grafické úpravy a doplnil tímto textem.

Stav jednotlivých rozvahových položek pasiv k 1.1.1996
Číslo dokl.Číslo účtuPoložka pasiv Stav k 1.1.1996Podíl v %
7  073  Oprávky k softwaru 5 533,00 Kč0,04%
8  081  Oprávky k budovám 1 200 000,00 Kč8,87%
10  082  Oprávky k inventáři 269 250,00 Kč1,99%
9  083  Oprávky k dopravním prostředkům 1 800 000,00 Kč13,30%
17  411  Základní jmění 4 000 000,00 Kč29,57%
18  413  Ostatní kapitálové fondy 25 000,00 Kč0,18%
19  421  Zákonný rezervní fond 650 000,00 Kč4,80%
20  428  Nerozdělený zisk z minulých let 263 500,00 Kč1,95%
21  431  Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 1 556 000,00 Kč11,50%
22  461  Bankovní úvěry 2 000 000,00 Kč14,78%
23  321  Dodavatelé 586 500,00 Kč4,34%
24  322  Směnky k úhradě 200 000,00 Kč1,48%
25  331  Zaměstnanci 73 507,00 Kč0,54%
26  341  Daň z příjmů 899 993,00 Kč6,65%
ΣPasiva celkem 13 529 283,00 Kč100,00%
Podíl jednotlivých položek pasiv vzhledem k celkové bilanční sumě
Podíl jednotlivých položek pasiv vzhledem k celkové bilanční sumě (8 kB)

Poznámka: Oproti této HTML verzi obsahuje soubor ke stažení navíc DBF soubor s daty, na základě kterých byl příklad vypracován.