Webhosting (2 kB)

Zkouškový příklad

Tohle to je příklad a dokumentace k němu, který jsem vypracoval na zkoušku. Dostal jsem z něj 6 bodů ze 6, a díky tomu i jedničku ze zkoušky. Obzláště jsem zaujmul tím, že mám nadefinovaný vlastní kontrolní triggery.

Bohužel v semestru, kdy jsem Databáze dělal, byl nějaký problém s ODBC přístupem k Oraclu, takže jsem nemohl udělat plánovaný prográmek v Delphi. Nezbylo nic jiného než se omezit na těch pár SQL příkazů (viz bod 5.2 zadání).

Zadání:

 1. Stručný popis reality zobrazené datovým modelem a databází, včetně popisu věcných pravidel, která budou podkladem pro definici integritních omezení. Zadání (v textovém editoru) bude obsahovat:
  • alespoň čtyři entity (každá s alespoň třemi atributy)
  • alespoň jeden vztah M:N
  1. Datový mobel na konceptuální úrovni vytvořený s použitím ERA diagramu. (ručně či s použitím grafického editoru v notaci ERA používané ve skriptech)
  2. Datový model (včetně popisu atributů) bude vytvořen s použitím dostupného CASE prostředku (S-Designor)
 2. Návrh logické struktury databáze implementující datový model (relační schémata) a popis integritních omezení navržené databáze (výstup z S-Designoru)
 3. Realizace návrhu databáze v prostředí databázového systému ORACLE, naplnění testovacími daty, včetně zabezpečení všech integritních omezení. Vytvořené tabulky v prostředí dbs Oracle, s nadefinovanými integr. omezeními a přístupovými právy, tabulky, tabulky budou naplněné daty - každá tabulka bude obsahovat minimálně 3 řádky. dokumentace bude obsahovat v textovém tvaru všechny skripty - opis všech použitých příkazů v členění:
  1. definice tabulek
  2. definice integritních omezení
  3. definice přístupových práv (uživatel STUDENT pouze čtení, uživatel CHLAPEK práva na operace Select, Insert, Update, Delete)
  4. naplnění daty (všechny příkazy insert)
 4. Aplikace řešená prostředky zvoleného databázového prostředí (předvedení funkčnosti databáze na testocích datech). Dvě varianty řešení:
  1. vytvořit jednoduchou aplikaci ve zvoleném prostředí, která přistupuje k datům uloženým v ORACLE buď přes SQL router fy Centura, či přes ODBC. Aplikace musí umožnit prohlížet a aktualizovat data ve všech nadefinovaných tabulkách
  2. vytvořit sadu procedur v jazyce SQL, které umožní zrychlení obhajoby u zkoušky:
   1. soubor s_all, který bude obsahovat příkazy select pro všechny nadefinované tabulky
   2. soubory i_nazev_tabulky pro každou nadefinovanou tabulku, ve kterých bude uveden příkaz pro vložení nového řádku do příslušné tabulky
   3. soubory u_nazev_tabulky pro každou nadefinovanou tabulku, ve kterých bude uveden příkaz pro aktualizaci alespoň 1 sloupce příslušné tabulky na základě zvoleného výběrového kriteria (klauzule where)
   4. soubory d_nazev_tabulky pro každou nadefinovanou tabulku, ve kterých bude uveden příkaz pro zrušení vloženého řádku příslušné tabulky

V souboru descript.ion, který je součástí archivu ke stažení, je popsaný obsah všech souborů archivu.

Navigace